javascript简单的隐藏显示DIV解决方案

在这里插入图片描述

引入jquery

 <script src="js/jquery.min.js"></script>

CSS

    #btn {
      display: block;
      background: #1E9FFF;
      border-radius: 5px;
      width: 100px;
      height: 25px;
      cursor: pointer;
      color: #fff;
      margin: auto 0;
      padding: 5px;
      text-align: center;
    }

    #content {
      display: none;
      padding: 10px;
      width: 200px;
      height: 300px;
      border: 1px #1a1a1c solid;
      border-radius: 10px;
      margin: 10px 0;
    }

HTML

<div><span id="btn">显示内容</span></div>
<div id="content">
  床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。
  <p>chuáng qián míng yuè guāng ,yí shì dì shàng shuāng 。
    jǔ tóu wàng míng yuè ,dī tóu sī gù xiāng 。</p>
</div>

js

  $(function () {
    $("#btn").click(function () {
      $("#content").fadeToggle(1000);

      //操作按钮;
      var c = $("#btn").html();
      if (c == "显示内容") {
        $("#btn").html("隐藏内容");
      } else {
        $("#btn").html("显示内容");
      }
    })
  })

Done!

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 精致技术 设计师:CSDN官方博客 返回首页